Privacyverklaring

Kwaliteits Advocatuur respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020. Dit beleid kan regelmatig worden aangepast. In dit Privacybeleid wordt toegelicht:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld, en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • het gebruik van cookies;

Wat zijn persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Kwaliteits Advocatuur kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam en titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan deze website;
 • andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die verkregen kunnen worden, in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Deze persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt. Bijvoorbeeld door het geven van een opdracht aan Kwaliteits Advocatuur. Uw persoonsgegevens kunnen ook verkregen worden via andere bronnen, zoals wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of andere openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Kwaliteits Advocatuur kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om  juridische diensten te verstrekken;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de boekhoudverplichting;

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden, dan wel om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

Kwaliteits Advocatuur kan uw persoonsgegevens slechts in bepaalde gevallen delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden, die noodzakelijk zijn voor de juridische dienstverlening van Kwaliteits Advocatuur, zoals gerechtelijke instellingen, deurwaarders, notarissen die in overleg met u worden ingeschakeld, etc..;
 • overheidsinstellingen en toezichthouders, teneinde aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt enkel voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacyregelgeving.

Beveiliging

Kwaliteits Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Cliënt- en zaakgegevens worden versleuteld opgeslagen. Decodering is alleen mogelijk met een code van tenminste 16 tekens. Er wordt geen gebruik gemaakt van opslag in een Cloudomgeving.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem contact op met info@kwaliteitsadvocatuur.nl.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u verzameld zijn. Onder omstandigheden kan Kwaliteits Advocatuur bevoegd zijn, bijvoorbeeld vanwege het verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Onder omstandigheden kan Kwaliteits Advocatuur verplicht zijn om uw gegevens te bewaren, ten einde aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen (denk bijv. aan belastingwetgeving);
 • het recht om bezwaar te maken tegen, of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder omstandigheden kan Kwaliteits Advocatuur wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en voor computers verwerkbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Onder omstandigheden kan Kwaliteits Advocatuur bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

Kwaliteits Advocatuur maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies op haar website, louter en alleen om de gebruikerservaring te verbeteren. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor marketing- en reclamedoeleinden. Op onze site komt u ook geen verwijzingen of links tegen naar ‘social media’, zoals twitter, facebook en andere, niet serieus te nemen media of ‘social’ platforms. 

Contact

Mocht u of vragen en/of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op via: info@kwaliteitsadvocatuur.nl.