Voda publicaties

Kwaliteits Advocatuur en mr. R.P. de Boer zijn ingeschreven als advocatenkantoor resp. advocaat bij Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het kantoor is bij de Orde ingeschreven voor de rechtsgebieden “algemene praktijk” en “arbeidsrecht”. Voor deze rechtsgebieden worden ieder jaar verplichte cursussen gevolgd en de minimaal vereiste opleidingspunten behaald. Voor de rechtsgebieden Bedrijfsruimte-huurrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht en Incassorecht worden wel permanente opleidingen gevolgd, maar deze vakgebieden zijn door het kantoor niet separaat geregistreerd bij de Orde van Advocaten.

Adres NOvA: Prinses Beatrixlaan 5 (Monarch Tower), 2595 AK Den Haag. Tel. 070  3 35 35 35.

Postadres: Postbus 30851, 2500 GW Den Haag

Kwaliteits Advocatuur is als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32166421. Het BTW nummer is NL001886132B079.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van €500.00,00 per aanspraak, voor een onbeperkt aantal keren per jaar. Zowel het inloop- als het uitlooprisico is gedekt. 

Adres verzekeraar: Aon Commercial Risk Solutions, Condensatorweg 54, Postbus 12250, 1100 AG  Amsterdam. 

Op de aan Kwaliteits Advocatuur gegeven opdrachten van dienstverlening is het Nederlandse recht van toepassing en geldt de rechtbank Midden-Nederland als de rechter, die bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van civielrechtelijke geschillen. Het staat een cliënt vrij zijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd zijn recht om de gang naar de civiele rechter te maken.

Voor consumentenzaken (zaken die vallen onder het consumentenrecht) wordt voor een particulier een uurtarief gehanteerd van €135,00, te vermeerderen met BTW. Voorzover geen vaste prijsopgave kan worden gegeven, zijn de kosten van de dienstverlening: voornoemd uurtarief vermenigvuldigd met het aantal minuten dat aan uw zaak is besteed, te vermeerderen met BTW. De werkzaamheden worden per tijdseenheid van 5 minuten geregistreerd. Kosten van derden, griffiegeld, deurwaarder, kadaster, etc. worden één op één doorgedeclareerd. Er wordt geen kantoorkosten-opslag gehanteerd. 

Betaling van declaraties geschiedt uitsluitend door middel van bankoverschrijving. Adviezen aan consumenten worden binnen 7 dagen gegeven, tenzij anders afgesproken. De opdracht aan het kantoor wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan ten alle tijde worden opgezegd, waarbij wel de reeds op het moment van opzegging verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht. Voor een opdracht van een consumenten tot het starten of voeren van een procedure geldt als looptermijn de termijn waarbinnen de desbetreffende procedure volledig is afgerond en afgewikkeld.

Tijdens afwezigheid voor langere tijd, meer dan twee dagen, wordt de praktijk waargenomen door mr. R.V.C.F. Dingemans, oud-collega en kantoorgenoot gedurende bijna 15 jaar: Dingemans Advocaten, Raadhuisstraat 31, 3603 AV  Maarssen, 0346 284 944.

Kwaliteits Advocatuur heeft de volgende klachtenregeling:

In het onverhoopte geval, mocht u een klacht hebben over de werkzaamheden, dan wordt u verzocht:

  • uw klacht schriftelijk te formuleren en te motiveren, voorzover dat nog niet gedaan is;
  • de ingekomen gemotiveerde klacht wordt door mr. R.P. de Boer, als klachtfunctionaris, schriftelijk behandeld en daarop wordt schriftelijk gereageerd binnen 15 dagen;
  • voor de interne behandeling van uw klacht worden geen kosten in rekening gebracht;
  • indien u zich in deze reactie niet kan vinden, of deze reactie tot inhoudelijk repliek van u als cliënt leidt, dan wordt u binnen 8 dagen voorgesteld de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur zodat een onafhankelijke instantie uw klacht kan beoordelen. Het staat u echter ook vrij de klacht voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter. 
  • de klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.

Kwaliteits Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Bezoekadres: Bordewijklaan 46 Den Haag. Tel: 070 310 53 10. 

Informatie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Alvorens u als cliënt wordt geaccepteerd, wordt nagegaan of er een belangenconflict zouden kunnen zijn ten aanzien van uw wederpartij. (Bijvoorbeeld omdat deze wederpartij ooit is vertegenwoordigd in een soortgelijk geschil.)

Het kantoor heeft een stichting derdengelden: Stichting Beheer Derdengelden De Boer Advocatenkantoor, gevestigd op hetzelfde kantooradres en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32107591. Deze stichting ontvangt uitsluitend gelden, bestemd voor cliënt-opdrachtgevers, in het kader van incasso-opdrachten van deze cliënt-opdrachtgevers aan het kantoor, welke ontvangen gelden, onmiddellijk na het afronden van de volledige incasso-opdracht aan het kantoor, worden doorbetaald aan de cliënt-opdrachtgever.